Public

Frusna ögonblick i järnriket

installerad i det nybygda naturhuset på Vasaskolan i Gävle 2024

beställare Gavlefastigheter


Gestaltningen består av två reliefer, en stor teckning och en skulpturgrupp.

Reliefen orkanens öga gestaltar uppkomsten av ett intresse med insektsdelar som väller ut mot betraktaren som ett vulkanutbrott. Den samspelar med ekreliefen Dödssköld på fall som visar en arts borttynande. Den stora teckningen är ett slags stilleben i urskogsmiljö där jag tecknat in exemplar av uppstoppade djur från skolans väldiga samling i gävleborgläns urskogsområden med rester från gruvverksamheten. Förlagor har jag hämtat från vandringar i gysinge, Färnebofjärden o hoforsområdrt mm. Teckningen står i samspel med en sju meter lång Helmer osslundmålning som finns i skolans Aula.

Trädkulpturgruppen Mångfaldens orubbliga rörlighet är gjord av träden som fälldes för att skapa utrymme för nybyggnationen. En liten lokal förändring som med skulpturerna omfattar ett större ekologiskt sammanhang.

Fåglars utbredningrörelser över o inom nationsgränser. Gruppen består av tre i Sverige utrotade fågelarter blåkråka, lunnefågel o mellanspett samt tre nytillkomna arter ägretthäger, svarthakad buskskvätta o brandkronadkungsfågel.


tack till alla medskapare Nioform, Stålfågel Smide, artspartner samt vasaskolan, Gävle kommun och beställaren gavlefastigheter

Invigning 20 mars.

Orkanens öga 150x40cm polyrethan

Dödssköld på fall ek 100x150x8cm

Frusna ögonblick i järnriket blyerts 270x160cm

Mångfaldens orubbliga rörlighet trä,metal

Trails of progress

Hästhagsskolan, FarstaUnder våren 2023 färdigställdes verket Trails of Progress, en
konstnärlig gestaltning för Hästhagskolan i Farsta på uppdrag av Stockholm konst.


På den östra gaveln av Hästhagsskolans nya tillbyggnad murades en relief upp i rött Wienerbergertegel. Reliefen föreställer en kläckkammare omgiven av ett larvgångsystem enligt björksplintborrens kläckningsmönster.

Björksplintborren är en av åttio arter av barkborre som förekommer i Sverige. Från kammaren där äggen har lagts ger sig larverna iväg genom att äta sig utåt. Allteftersom de gnager i sig av träet blir gångarna bredare och bredare tills larverna vid stammens bark förpuppas och förvandlas till skalbaggar. Det finns en metaforisk innebörd i verket som knyter an till elevernas skolgång med en början och ett slut, en slags lärandets metabolism inifrån och ut.


Murverket är skickligt utfört av Thomas Lööw och hans team Stefan Janzon och Niklas Römer, och har väckt stort intresse i byggbranschen som en av de första figurmurade reliefer som utförts, och som inneburit innovativa tekniska lösningar för murning och bärning av tegelfasader. Verket är 100 kvm stort och utfört som en arkitekturintegrerad gestaltning i skolan som öppnar för verksamhet med invigning under 2024.Plats: Hästhagskolan i Farsta
Uppdragsgivare: Stockholm konst
Beställare: SISAB
Uppfört: maj-juni 2023Rudbecks renässansraket
uppdragsgivare Västerås sjukhus
projektledare Karin Maingård Region Västmanland

Utlysningen gjordes med anledning av vetenskapsmannen och renässansmänniskan OlofRudbecks 500års jubileum. Uppdraget var att knyta an till Rudbecks livsgärning. I sambandmed en nybyggnation av akutsjukhuset i Västerås fälldes ett antal stora ekar som jag hadeatt utgå ifrån. I mitten av stocken finns ett slags abstrakt mönster som föreställerplanlösningen av den botaniska trädgården. Den flankeras av lymfkärlsystemet som Rudbeckupptäckte vid 23års ålder och gav honom ett internationellt rykte som vetenskapsman.Ovanför botaniskamönstret väller det fram olika växtarter som finns i trädgården. Rudbeckimporterade växter över hela världen för att hans studenter skulle kunna kombinerafältstudier av växter kombinerat med teori. På den nedersta hyllan på stocken finns en mört,vandrande pinne och mus redo för dissektion. Rudbeck grundade även den anatomiskateatern i Uppslaa där man dissekerade djur och människor inför publik och jag föreställermig att Rudbeck redan som liten fascinerades av djurs beståndsdelar. Stocken eller raketenär även tänkt som en hyllning till kunskapens möjligheter att expandera. Gestaltningen inkluderar även två fågelmedaljonger som finns i sjukhusetsentré gjorda med Rudbecks illustrationer som förlagorMed urskogen in i framtiden

Siegbahnparken och Carlshage Uppsala

uppdragsgivare offentligkonst Uppsala. Gjort i samarbete med SLU och landskapsarkitekterna Karavan

Betongskulpturerna är gjutna av Stoneform

I Siegbahnparken, mitt i den nya stadsdelen Rosendal i Uppsala, är motiven hämtade från det närliggande naturreservatet Kronåsens karakteristiska arter. Förutsättningarna för konsten har varit att inkluderaplatsens historia, natur, kulturarv och identitet. Parken är utformad på ett för den biologiska mångfalden gynnsamt sätt med insektsdepåer, holkar och trädlågor.

Reliktbock ser ljus

Intill Siegbahnparken finns ett bestånd stora tallar som planterades av Linné på 1700-talet. Tallarna har fått stå orörda i 300 år och skapat en biotop för ett antal sällsynta växt- och djurarter, däribland reliktbocken. Denna bronserade betongskulptur visar ögonblicket då reliktbocken kravlar sig ut ur tallstammen efter att ha levt som puppa och larv i trädet under två års tid. Uppdykandet blir som en uppskalad manifestation av Linnés 300 år gamla tallplantering.

Moderstation
I en två meter hög ekstubbe möts det moderna samhället och naturens ursprung. Runtom Moderstationen, i spridda högstubbar, har jag snidat en soptunna, luftventiler, strömbrytare och en pulversläckare.

Cinnoberbagge på födosök
Skulptur i bronserad betong som föreställer en födosökande cinnoberbagge, en insekt som trivs i lokalområdets aspbestånd. Den cinnoberröda plattbaggen är Upplands landskapsinsekt.

Oxstekel

Oxstekeln är en bronserad betongskulptur som är ett collage av insektsdelar från mina egna samlingar där jag försökt konstruera ett fiktivt djur anpassat för framtida klimatprövningar. Själv växte jag upp i Valsätra några kilometer från Siegbahnparken och ägnade mycket tid åt samlande av insekter. Områdets spektakulära arter blev min inkörsport till ett livslångt intresse för insekter och fåglar. 

En film om gestaltningen i Uppsala gjord av Skarstedts produktioner

Cybertotem

Henry Allards park, Örebro

uppdragsgivare Openart 2022. Verket är nu permanent.

I en stubbe intill Olaigatan, i parkstråket norr om Örebro slott, har jag snidat en mängd igenkännbara motiv från det moderna urbana livet. Skulpturen snidades live under Open Art 2022, som en sorts tidsmaskin eller minnesmärke över mänskligheten. Den svenska träsnideritraditionen har lockat fram konstnärer ur den djupa folksjälen, som ett material tillgängligt även för de minst priviligierade. Den traditionella hantverksmetoden möter den urbana samtiden genom min bakgrund inom hiphopen, som liksom folkkonsten använder enkla medel för att skapa ett avtryck i det offentliga rummet.

Helig hybrid
Uppdrags givare stockholm konst som en del av den publika grupputställningen Wallstreet i stockholm stad 
Skulpturen är ett collage av insektsdelar plockade från mina egna samlingar. Ett fiktivt djur anpassat för framtida klimatprövningar som samtidigt är inspirerad av enörningens mytologiska kraft


Torrfura i neon (pinus lumeniscensis

Med stöd av strängnäskommun och Ulvhäll målade jag en befintlig tio meter hög torrfura i skulpturparken Ulvhällshällar vit med kalkfärg. Sedan ljussatte jag den med ett färgskiftande ljusprogram som går frångrönt, orange, violett och grönt. Till detta gjorde jag ett ljudkonstverk med hädangångna hackspettar . Jag har velat framhäva den skulpturala aspekten av det döda trädet men först och främst är det tänkt som enhyllning till eldens livgivande kraft och den biologiska mångfaldens beroende av led.

Trädet är en så kallad torrfura som har överlevt skogsbränder och då utsöndrat kåda som gjort att det kunnat stå dött i minst hundra år nu och tjänat som födodepå till generationer av hackspettar. Verket med färgskiftningarnaär en hommage till naturens fruktbara sätt att samverka mellan eld, trä och djur . Ljudet är upptagningar av hädangångna hackspettar som verkat i området.